Există anumiți pași importanți pe care fiecare solicitant trebuie să îi parcurgă, astfel încât să i se poată aproba proiectul, și anume:

 • Identificarea ideii de afacere pentru care se dorește accesarea fondurilor europene
 • Identificarea programului de finanțare potrivit
 • Întocmirea planului de afaceri
 • Depunerea dosarului și a cererii de finanțare
 • Așteptarea rezultatului, în urma evaluării realizate de finanțator
 • Semnarea contractului de finanțare
 • Primirea fondurilor europene și implementarea proiectului

Consultanții Innova Start vă pot ajuta atât cu scrierea și depunerea proiectului, întocmirea dosarului de finanțare, cât și cu asistența la implementarea proiectului.

Lista documentelor necesare pentru a putea accesa Fonduri Nerambursabile depinde de tipul de proiect pe care doriți să îl accesați. De cele mai multe ori, sunt necesare analiza economico-financiară, studiul de fezabilitate sau plan de afaceri – după caz, certificate de urbanism sau autorizație de construcție – după caz, documente care să dovedească cofinanțarea, documente pentru terenurile și sau clădirile aferente afacerii (titlul de proprietate / act de concesiune/comodat/închiriere;), documente contabile ale firmei, certificate fiscale ale solicitantului.

Consultanții Innova Start  vă pot ajuta atât cu scrierea și depunerea proiectului, întocmirea dosarului de finanțare, cât și cu asistența la implementarea proiectului.

Pașii care trebuie urmați pentru a accesa fondurile europene nu sunt deloc simpli, deoarece există numeroase proceduri și condiții care trebuie îndeplinite de solicitanți, acești pași fiind diferiți în funcție de linia de finanțare. Acesta este și motivul pentru care cel mai recomandat lucru pe care îl poate face oricine este să apeleze la firmele specializate în obținerea acestor fonduri.  Solicitanții fondurilor europene vor putea beneficia astfel de de consultanță și asistență specializată, dar și de recomandări de specialitate, astfel încât să aibă garanția că vor avea parte de un business sustenabil .

Toți cetățenii UE pot solicita finanțare din partea UE. În funcție de natura activității sau a proiectului dumneavoastră, puteți avea acces la diverse programe de finanțare ale UE. Înainte de a solicita finanțare, consultați întotdeauna orientările privind cererile de proiecte/propuneri/oferte pentru a vedea dacă sunteți eligibil. Pentru fiecare program de finanțare și cerere de proiecte/propuneri/oferte se stabilesc criterii specifice. În cazul granturilor, dacă propunerea dumneavoastră este admisibilă și eligibilă, procesul de selecție începe, de obicei, cu o evaluare a experților independenți, care vă vor analiza propunerea și o vor nota pe baza criteriilor de selecție și de atribuire.

Consultanții Innova Start  vă pot ajuta cu identificarea surselor de finanțare, scrierea și depunerea proiectului, întocmirea dosarului de finanțare, dar și cu asistența la implementarea proiectului.

Fondurile europene nerambursabile sau structurale reprezintă instrumentele de finanțare nerambursabila alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Aceste fonduri sunt gestionate în comun de către Comisia Europeană împreuna cu fiecare stat membru.

Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național. Fondurile ESI cuprind:

 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • Fondul Social European (FSE);
 • Fondul de Coeziune (FC);
 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
 • Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

Complementar, dezvoltarea agriculturii se finanțează și prin plățile directe suportate din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA). Ajutoarele pentru categoriile de persoane defavorizate sunt asigurate din Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD).

Prin documentele-cadru agreate cu UE pentru perioada de programare 2014 – 2020 au fost stabilite priorități clare în ceea ce privește investițiile finanțate din fondurile europene (detaliate mai sus), din care putem enumera:

 • Dezvoltarea IMM-urilor și creșterea competitivității mediului de afaceri;
 • Investiții în agricultură și dezvoltare rurală;
 • Investiții în acvacultură, în creșterea productivității IMM-urilor care își desfășoară activitatea în acest domeniu, în infrastructura specifică;
 • Investiţii în infrastructură (transporturi, rețele de apă potabilă și canalizare, managementul deșeurilor, sănătate, educație, turism, patrimoniu cultural, eficienţă energetică şi energie regenerabilă);
 • Investiții;
 • Investiții în cercetare, dezvoltare şi inovare în domenii prioritare pentru România, precum şi din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
 • Investiții în capitalul uman, prin activităţi de formare sau reconversie profesională, servicii sociale, înființarea de locuri de muncă, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării;
 • Cooperarea teritorială între regiunile UE în domeniul cercetării, mediului, transporturilor, educației, energiei, sănătății, securității și formării;
 • Consolidarea și dezvoltarea administrației publice centrale și locale prin realizarea de investiții specifice;
 • Consolidarea capacității administrative a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI.

În ceea ce privește fondurile alocate politicii de coeziune, cei care solicită finanțare pot fi entităţi cu personalitate juridică (persoane juridice) înregistrate în România: societăți comerciale (întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, microîntreprinderi), ONG-urile, companii naționale, autorități publice locale și asociații ale acestora, instituții de învățământ, institute de cercetare, instituții publice.

Fondurile europene alocate pentru agricultură pot fi obținute de către fermierii care își fiscalizează activitatea prin diferite entități juridice, precum PFA-uri, cooperative (cooperative agricole și societăți cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Pentru partea de infrastructură locală (inclusiv irigații) beneficiarii pot fi organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

Pentru finanțarea de afaceri non-agricole în mediul rural (pentru diversificarea surselor de venit), pot contracta fonduri europene fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din mediul rural (care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată), micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural (care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului), micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi (înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului – start-up-uri).

În schimb, în cadrul proiectelor finanțate prin Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, beneficiarii finali sunt persoanele defavorizate (de exemplu: familii în sărăcie severă, familii cu copii care beneficiază de Legea nr. 277/2010 pentru susținerea familiei, persoane/familii fără adăpost, persoane/familii aflate temporar în situații critice de viață, copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul Național de Rechizite Școlare, copii preșcolari înscriși în învățământul de stat, care sunt eligibili pentru Legea nr. 248/2015, cele mai dezavantajate cupluri mamă-nou-născut, cu risc de sărăcie și excluziune socială, etc.).

Cofinanțarea, în accepțiunea simplificată, reprezintă aportul beneficiarului la finanțarea unui proiect, și poate fi publică – finanțată din bugetul de stat (pentru beneficiari instituții publice) sau privată – finanțată din bugetul propriu (pentru beneficiarii privați – IMM, ONG etc.).

Procesul de evaluare a proiectului cuprinde etape de verificare a conformității administrative şi a eligibilităţii proiectului, respectiv verificarea din punct de vedere tehnic şi financiar, pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul solicitantului de către autoritatea de management/ organismul intermediar responsabil

Cum vă putem ajuta?

Monitorizarea oportunităților de finanțare

Identificăm opțiunile de finanțare nerambursabilă și alegem împreuna cea mai avantajoasă pentru ideea dumneavoastră de business.

Verificarea eligibilității

Verificăm eligibilitatea dumneavoastră, a firmei, a ideii de afacere și a costurilor impuse de proiect.

Elaborare Studiu de Fezabilitate / Plan de afaceri

Scriem proiectul conform ideii dumneavoastră de afaceri, elaborăm planul de afaceri, efectuăm studiile de marketing necesare, previziuni financiare, etc.

Implementare proiect

Realizăm procedurile de achiziții, întocmim dosare de achiziții, caiete de sarcini, cereri de rambursare, audit, rapoarte de durabilitate, gestionăm relatia cu finanțatorul și oferim asistență la vizitele reprezentanților acestuia pe teren.

Consultanță management

Analiza organizației, management strategic și organizarea activităților companiei.

Asistență pe toată durata proiectului

Furnizăm informaţii și alte documente suport – oferim asistență pe toată durata implementării proiectului și post-implementare, în funcție de necesitățile fiecărui client.