DR-15 –Investiții în exploatații pomicole – 1,5 mil euro

 Finanțare nerambursabilă maximă: 1.500.000 euro / proiect

Pentru achiziția de utilaje și echipamente: maxim 300.000 euro/proiect

 Intensitatea sprijinului: 65%; 

 Cofinanțare: 35%

Beneficiari eligibili:  

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători.

Condiții de eligibilitate

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4000 SO, iar suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere;
 • Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economica a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
 • În cazul proiectelor de procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele pomicole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării, trebuie să provină din exploatația pomicolă proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție; • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
 • Pentru pepiniere solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
 • Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat în conformitate cu legislația națională;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei, doar ca o componenta secundară, acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că: a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10% și b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă”.

Alte angajamente

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO sau 3.000 SO în cazul pepinierelor, stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Investiții eligibile

În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale, legate de:

 • Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă);
 • Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare; • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fara ca solicitantul să fie prosumator;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de: – îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenție; – achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES; – investiții în economia circulară precum: a) producerea şi utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu; b) obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu; • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului; Cheltuielile aferente implementării proiectelor care presupun înființarea/reconversia plantațiilor pomicole aferente acestei măsuri sunt eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare, dar după depunerea cererii de finanțare și pot fi decontate după contractare. Investiții în active necorporale pentru:
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.

Cheltuieli neeligibile specific: ·Cheltuieli cu lucrările de întreținere a plantațiilor; ·Achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect; ·Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal; ·Achiziția de clădiri; ·Achiziția de terenuri; ·Construcția și modernizarea locuinței; ·Achiziția de cap tractor; ·Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare, etc. ·Cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume-fructe.

Oportinutăți uriașe în 2023 pentru sectorul agro-zootehnic și industria alimentară. Fonduri UE de peste 5,6 miliarde de euro pentru fermieri. DETALII AICI

Lasă-ne un mesaj privat sau contactează-ne la contact@innovastart.ro ca să rămâi conectat cu noi, să fii la curent cu data lansării liniilor de finanțare!

Alege o echipă de profesioniști! Contactează-ne acum!