Fonduri UE de până la 200.000 € pentru tinerii fermieri în 2024

Fermierii români vor putea accesa în anul 2024 fonduri UE de peste 5,6 miliarde de euro prin mai multe programe și linii de finanțare. Sumele alocate fermierilor și altor beneficiari de fonduri europene din sectorul agricol însumează 5,68 miliarde de euro alocare publică, din care finanțarea care provine de la Uniunea Europeană, prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), este de 4,84 miliarde de euro. DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalati, fermieri până în 45 ani și DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri,  sunt printre cele mai așteptate linii de finanțare pentru sectorul agro-zootehnic 2023,  Planul Național Strategic 2023-2027.

DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalati, fermieri până în 45 ani – 200.000 euro

Finanțare nerambursabilă maximă:  200.000 euro/ proiect

Intensitatea sprijinului: 80%  pentru tinerii fermieri, 65% pentru ceilalți beneficiari;  

Buget: 170 milioane euro

Beneficiari eligibili:

 • Tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR 2014-2020, inclusiv tranziție
 • Fermierii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru această intervenție, având vârsta de până la 45 ani la momentul depunerii cererii de finanțare și sunt șefi ai exploatației.

!Nu sunt eligibile persoanele fizice.

Condiții de eligibilitate:
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;

 • Dimensiunea economică a fermei: minim 12.000 € SO.
 • Solicitantul trebuie să dețină calitatea de șef al exploatației
 • Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea de competențe profesionale în raport cu proiectul. Cursuri acreditate ANC: Curs de agricultor – asigură calificarea în cultura plantelor de câmp şi a creșterii animalelor;Curs legumicultor, Curs floricultor; Curs pomicultor, Curs viticultor, etc.
 • În cazul proiectelor care prevăd investiții în sectorul pomicol se vor avea în vedere condițiile de eligibilitate specifice sectorului în conformitate cu fișa intervenției dedicate pe sectorul pomicol cu excepția celei referitoare la dimensiunea economică;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/condiționare/depozitare minim 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/condiționării/depozitarii trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că: a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%, b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

 Investiții/ Cheltuieli eligibile

Vor fi sprijinite investițiile corporale legate de:

 • construcții (noi și/sau modernizări), inclusiv spații protejate pentru culturile agricole, cu dotările și utilitățile necesare desfășurării activității agricole și/sau facilitățile de condiționare și/sau depozitare a produselor agricole obținute la nivel de fermă a căror capacitate se va corela cu capacitatea de producție a fermei;
 • investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul de fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • achiziția, inclusiv prin leasing de utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv cele utilizate pentru obținerea bazei furajere) și echipamente performante, inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă, ca și componentă secundară;
 • echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
 • utilajele și echipamente pentru producerea și/sau distribuirea furajelor ca hrană pentru animale din fermă;
 • utilizarea soluțiilor digitale pentru practicarea agriculturii de precizie;
 • înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului
 • investiții noi cât și modernizarea echipamentelor pentru irigații la nivel de fermă doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, hidrotermală, geotermală etc), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, fără ca solicitantul să aibă calitatea de prosumator;
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de: o îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenție; o achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES; o investiții în economia circulară precum: a) producerea și utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu; b) obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu. Investiții în active necorporale pentru:
 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc. Legat de investițiile propuse prin proiect sunt eligibile costurile generale direct legate de acestea menționate în secțiunea 4.7 “Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală”.

Cheltuieli neeligibile specifice

 • Achiziția de terenuri și clădiri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de cap tractor;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • Achiziția de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect;
 • Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare, etc;
 • Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programele Sectoriale finanțate prin FEGA;
 • Cheltuielile generate de investițiile realizate în sectoarele: hamei, struguri de masa, flori, plante medicinale, aromatice și ornamentale;
 • Cheltuielile neeligibile generale aplicabile vor fi menționate în secțiunea 4.7 “Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală”.

Alte angajamente

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.


DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Finanțare nerambursabilă maximă: 70.000 / proiect

Intensitatea sprijinului: 100%; 

Cofinanțare: 0%

Beneficiari eligibili

 • tineri fermieri

Definiție tânăr fermier:

În cazul persoanelor fizice/Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere individuală/Întreprindere Familială, tânărul trebuie să dețină un controlul privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

În cazul persoanelor juridice controlul efectiv se dovedește prin: – exercitarea de către tânărul fermier a calității de asociat unic sau – exercitarea de către tânărul fermier cumulativ a calității de acționar sau asociat majoritar (deținerea a 50%+1 din acțiuni / parți sociale) și administrator/manager. Condiția este îndeplinita şi dacă mai multe persoane fizice tineri fermieri dețin împreuna calitatea de acționar sau asociat majoritar sau toți acționarii/ asociații sunt persoane fizice tineri fermieri, situație in care unul dintre aceștia trebuie să aibă și calitatea de administrator/manager.

  Condiții de eligibilitate:

 1. Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier;
 2. Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 3. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 4. Solicitantul propune prin Planul de afaceri să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO;
 5. Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil care va cuprinde:
 • situația inițială a exploatației;
 • obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant;
 • investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;
 • calendarul de implementare al planului de afaceri.
 1. Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă.
 2. Solicitantul se instalează pentru prima data ca tânăr fermier și nu a mai beneficiat de sprijin prin PNDR 2014-2020 sau PNS, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.
 3. Dovada formării sau a deținerii competențelor adecvate în domeniul agricol (diploma/certificat absolvire). Tânărul fermier trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții: -Minim un curs de inițiere în domeniul agronomic acreditat -Un certificat de absolvire a unei forme de învățământ agronomic formal (școală profesională, liceu, etc.) -Deținerea unui certificat de competențe profesionale în domeniul agronom – Experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole. În cazul persoanelor juridice cu mai mulți acționari/asociați persoane fizice tineri fermieri care cumulativ îndeplinesc condiția de tânăr fermier, cerința privind formarea sau competențele adecvate trebuie îndeplinita de către persoana fizica tânăr fermier care are calitatea de administrator/manager al exploatației.

 Alte angajamente

Solicitantul va demonstra înaintea depunerii celei de-a doua tranșe de plată, creșterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată prin entități precum cooperativele, grupurile de producători, unitățile de procesare, piețele locale. Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Cheltuieli eligibile

Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare

Plata se efectuează în două tranșe si se acorda:

 • 75% la semnarea contractului de finanțare și
 • 25% după implementarea Planului de afaceri.

Oportinutăți uriașe în 2023 pentru sectorul agro-zootehnic și industria alimentară. Fonduri UE de peste 5,6 miliarde de euro pentru fermieri. DETALII AICI

Lasă-ne un mesaj privat sau contactează-ne la contact@innovastart.ro ca să rămâi conectat cu noi, să fii la curent cu data lansării liniilor de finanțare în sectorul agricol!

Alege o echipă de profesioniști! Contactează-ne acum!