DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni – 50.000 euro

Finanțare nerambursabilă maximă: 50.000 euro/ proiect

Intensitatea sprijinului: 85%; 

Cofinanțare: 15%

Beneficiari eligibili: Fermierii, cu excepția persoanelor fizice.

Termen estimativ lansare: trim IV 2024

Condiții de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 și 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone;
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri în care prezintă situația exploatației și obiectivele pe 3 ani;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investițiile în procesarea de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, vor reprezenta o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că: a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10% și b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

Alte angajamente

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragurile minime de 4.000 SO, respectiv 2000 SO (după caz) stabilite prin condițiile de eligibilitate.

Solicitantul va face dovada comercializării producției proprii în procent de minimum 20%.

Investiții eligibile:

 • construirea, modernizarea sau amenajarea construcțiilor cu destinație agricolă sau necesare in fermă; • amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd;
 • investițiile în unitățile de condiționare și/sau depozitare și/sau procesare;
 • achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi;
 • asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole;
 • adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie;
 • înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • echipamente și instalații noi pentru energie din surse regenerabile(ca o componentă secundară a proiectului), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul sa fie prosumator;
 • obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare, procesare de la nivelul de fermei. Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de:
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului etc;

Cheltuieli neeligibile specifice

 • Achiziţia de terenuri și clădiri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de cap tractor;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • Achiziția de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect;
 • Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare, etc.;
 • Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programele Sectoriale finanțate prin FEGA;
 • Cheltuielile generate de investițiile din sectoarele: pomicultură, hamei, struguri de masă, flori și plante medicinale, aromatice și ornamentale.

Oportinutăți uriașe în 2023 pentru sectorul agro-zootehnic și industria alimentară. Fonduri UE de peste 5,6 miliarde de euro pentru fermieri. DETALII AICI

Lasă-ne un mesaj privat sau contactează-ne la contact@innovastart.ro ca să rămâi conectat cu noi, să fii la curent cu data lansării liniilor de finanțare!

Alege o echipă de profesioniști! Contactează-ne acum!